Se pur ti voi cavar \'sa fantasia 08 Se tu non voi che mora disperato
Se pur ti voi cavar 'sa fantasia 08 Se tu non voi che mora disperato